BY Co-Space

GROWTHSHIFT for WOMEN LEADERS: GOALS TO GROW

  • Sat Nov 16 9:30 am
  • CO-SPACE

    104A Xuân Thủy, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

Details

(Tiếng Việt bên dưới) 🔷 Duration: - 2 half days (mornings) - 1 hour individual coaching session per person as follow up (Optional) - Saturdays, 5 & 10 Oct, 9:30 am – 12:30 pm at CO-SPACE *Note your name and workshop you would like to come 💲Investment for Full Course: 3,300,000 VND/pax ❤ Booking through Hello Xóm: 3,150,000 VND/pax + other valuable gifts * For sign-up we recommend payment in advance. ------------------------------ 🔷 Course Overview: Focus on growth is learning to shift our focus from what we get out of it, to what we can become by it. There is a shift in leadership, as leaders we must be stretching ourselves everyday in order to grow. We will learn how to set goals while growing, learning to work smarter and change the culture of leadership in the Twenty- First century. Your mindset and ability to grow alongside others are your biggest assets along with your time. In a growing global market, with an ever faster pace of globalization learn how to ensure you stay relevant in growing your business, yourself, and those around you. When we change the way we look at things, the things we look at change. Empower. Connect. Grow. 💡Learning Objectives - Defining Strategy - Defining your Why - A Bigger picture: Growthshift - Goals and Growth: The whole cake - The Growth pit - Curiosity kills the competition - Shift your mindset - Work smarter not harder: Failure is a friend. 💡Course Content - Introduction - Planning strategy - 6 human needs - Law of Rubber band - Growth Shift - Comfort: Enemy of progress - Bigger Picture - Golden Circle - Finding your focus - The Other side - Mindset shift: Curiosity killed the cat - Growth Mindset and Fixed Mindset - 5 properties of Goals and Growth - Comfort: Enemy of progress - Growth pit - G.R.I.T. - Defining your growth focus _______ Tổng quan khóa học: Tập trung vào tăng trưởng là học cách chuyển sự tập trung của chúng ta từ những gì chúng ta nhận ra từ nó, sang những gì chúng ta có thể trở thành nhờ nó. Có một sự thay đổi trong lãnh đạo, vì các nhà lãnh đạo chúng ta phải vươn mình mỗi ngày để phát triển. Chúng ta sẽ học cách thiết lập mục tiêu trong khi phát triển, học cách làm việc thông minh hơn và thay đổi văn hóa lãnh đạo trong thế kỷ XXI. Tư duy và khả năng phát triển của bạn cùng với những người khác là tài sản lớn nhất của bạn cùng với thời gian của bạn. Trong một thị trường toàn cầu đang phát triển, với tốc độ toàn cầu hóa nhanh hơn bao giờ hết, hãy học cách đảm bảo bạn luôn có liên quan trong việc phát triển doanh nghiệp, bản thân và những người xung quanh. Khi chúng ta thay đổi cách chúng ta nhìn vào mọi thứ, những thứ chúng ta nhìn vào sẽ thay đổi. Trao quyền. Kết nối. Phát triển. Mục tiêu học tập - Xác định chiến lược - Xác định lý do của bạn - Một bức tranh lớn hơn: Tăng trưởng - Mục tiêu và tăng trưởng: Toàn bộ chiếc bánh - Hố tăng trưởng - Sự tò mò giết chết cuộc thi - Thay đổi suy nghĩ của bạn - Làm việc thông minh hơn không khó hơn: Thất bại là một người bạn. Nội dung khóa học - Giới thiệu - Chiến lược hoạch định - 6 nhu cầu của con người - Luật cao su - Tăng trưởng thay đổi - Tiện nghi: Kẻ thù của sự tiến bộ - Bức tranh lớn hơn - Vòng tròn vàng - Tìm sự tập trung của bạn - Cách nhìn khác - Thay đổi suy nghĩ: Sự tò mò đã giết chết con mèo - Tư duy tăng trưởng và tư duy cố định - 5 thuộc tính của Mục tiêu và Tăng trưởng - Tiện nghi: Kẻ thù của sự tiến bộ - Hố tăng trưởng - G.R.I.T. - Xác định trọng tâm tăng trưởng của bạn Thời lượng: - 2 buổi sáng - 1 giờ huấn luyện cá nhân cho mỗi người (Tùy chọn)

Where we’ll go

CO-SPACE

104A Xuân Thủy, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam